De Business Intelligence consultant voorbij?

In mijn vorige blog over de nieuwe GDPR wetgeving schreef ik dat ik het een voorrecht vind om in de huidige technologische wereld te leven. De ontwikkelingen volgen zich snel op en de technieken en tools die uitgedacht worden en op de markt komen, dragen bij aan het op een steeds innovatievere manier inzetten van data voor analyses, het maken van strategische beslissingen of toekomstgerichte voorspellingen.

De wereld verandert dus, organisaties veranderen en ook het ‘gereedschap’ waarmee een Business Intelligence consultant zijn werkzaamheden verricht verandert. Daar is én wordt veel over gesproken en geschreven, maar in mijn optiek is de rol van het individu, dé Business Intelligence consultant, nog vaak onderbelicht gebleven. Terwijl deze toch een cruciale schakel in het geheel is. Alles valt of staat met een goede definiëring van de rol, het bijbehorende takenpakket en de uiteindelijk uitvoering daarvan.

Kunnen we tegenwoordig nog spreken van een Business Intelligence consultant?

Daarvoor zullen we eerst naar een definitie van Business Intelligence moeten kijken en die luidt dat Business Intelligence een continu proces is waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen en registreren, analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toepassen om de prestaties van de organisatie te verbeteren (De intelligente organisatie – Daan van Beek).

BI = datawarehouse bouwen

Vervolgens moet er ook gekeken worden naar een (klein) stuk geschiedenis van het concept Business Intelligence. Wanneer er tien jaar geleden namelijk over Business Intelligence werd gesproken ging dat voornamelijk over het bouwen van data warehouses: het ontsluiten van data vanuit diverse bronnen, het bouwen en inrichten van ETL processen om deze data naar een uniform formaat te transformeren en vervolgens een passende rapportage te bouwen. En de Business Intelligence consultant was hiervoor verantwoordelijk. De eindgebruiker richtte zich destijds enkel op het gebruik van de rapportages, en tussen de Business Intelligence consultant en de eindgebruiker was nauwelijks contact.

'Self service BI'

Dat veranderde enkele jaren daarna. ‘Self service BI’ zorgde ervoor dat gebruikers centraal stonden en zelf in staat waren om naar eigen inzicht en behoefte rapportages te maken. Door die ontwikkeling heeft Business Intelligence een steeds belangrijkere plek in organisaties ingenomen. Er werd geïnvesteerd in de techniek en de ‘BI omgeving’ moest te alle tijde beschikbaar zijn. De jaren daarna is de architectuur doorontwikkeld en zijn er steeds meer tools gekomen die op een eenvoudigere manier snel een grote set data kunnen analyseren en presenteren.

Data is een asset!

Data en de manier hoe je daar mee omgaat binnen organisaties is door de jaren heen dus een steeds grotere rol gaan spelen. Aangezien data tegenwoordig in veel organisaties als ‘asset’ wordt gezien en het op allerlei manieren wordt ingezet om besluitvorming op te baseren, durf ik wel te zeggen dat het in veel organisaties dé belangrijkste rol speelt in het besturen en leiden van een organisatie.

Van 'descriptive' naar 'predictive'

Business Intelligence is daarnaast de afgelopen jaren ook meer veranderd van ‘descriptive’, waarbij er vooral gebruik wordt gemaakt van data integratie en data aggregatie om inzicht te geven in het verleden en de vraag te beantwoorden wat er op een bepaald moment is gebeurd, naar ‘predictive’, waarbij vooral statische en voorspellende modellen worden gebruikt om de toekomst te begrijpen en de vraag te beantwoorden: wat kán er gebeuren. De stap die nu gezet wordt, is naar een ‘prescriptive’ manier van het omgaan met data waar gebruik wordt gemaakt van algoritmes op het gebied van optimalisatie en simulatie en waarbij er gekeken wordt naar mogelijke resultaten om antwoord te geven op de vraag: wát moet er gebeuren.

Kunnen we als we bovenstaande ontwikkelingen in ogenschouw nemen nog spreken van een Business Intelligence consultant?

Ik vind van wel!

De rol is enkel breder geworden, waarin meer ruimte is gekomen voor nieuwe vaardigheden en aandachtsgebieden (Big Data / BI -  Cloud / SAAS oplossingen / Data Warehouse Automation). De essentie, het verzamelen, registreren, analyseren en presenteren van data blijft echter hetzelfde!

Maar wat betekenen nu al deze veranderingen voor de Business Intelligence consultant?

Data-driven Business

Bovenstaande veranderingen en de tegenwoordige noodzaak om ‘data gedreven’ te werken, waren ook belangrijke thema’s tijdens het Data-driven Business congres in Nijkerk waar ik enige tijd geleden namens PanCompany aanwezig was. Diverse sprekers onderkenden de veranderingen op het gebied van Business Intelligence, de switch die organisaties momenteel trachten te maken en de vraag hoe je je organisatie hier op dient in te richten. Interessante cases kwamen voorbij van organisaties.

data driven business 

Zoals Pon Nederland, die met behulp van data scientists, machine learning en een data lab snel in staat zijn om analyses te produceren die gebruikt kunnen worden om ‘new business’ te genereren.

Ook Port of Rotterdam had een interessant verhaal over hun transformatie naar een ‘data gedreven’ organisatie. Zij zetten technieken als machine learning in om schepen binnen de havens optimaal op elkaar te laten afstemmen door het delen van data onderling. Een ander voorbeeld is dat ligpalen op basis van data analyse zelf kunnen aangeven wanneer ze vrij zijn om een volgend schip te ontvangen.

Stuk voor stuk voorbeelden die aangeven dat organisaties druk bezig zijn om een switch te maken naar ‘data-driven business’ door gebruik te maken van de laatste trends en technieken. En als Business Intelligence consultant zul je hier in mee moeten wil je als professional relevant blijven in de markt en wil je waarde kunnen blijven toevoegen aan de organisaties waar je voor werkt.

In mijn eerder gestelde vraag wat deze veranderingen betekenen voor een Business Intelligence consultant ben ik van mening dat het takenpakket verandert, dat je je als consultant aan moet passen aan wat organisaties vragen en aan technologische ontwikkelingen die zich voordoen. Maar aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat de basis skills, zoals die tien jaar geleden werden gevraagd (begrip van bronsystemen, kennis van ETL en de concepten van een data warehouse) essentieel zijn en blijven. Simpelweg omdat deze activiteiten altijd benodigd zullen zijn om organisaties op een gestructureerde manier van de juiste data te voorzien.

Open Business Intelligence Meet-up

Begin maart organiseerden we bij PanCompany een Open Business Intelligence meet-up. Een avond met interessante sprekers op het gebied van Business Intelligence.

Jeroen ter Heerdt, Technical Evangelist bij Microsoft sprak ook over de veranderende rol van de ‘traditionele’ Business Intelligence consultant. Hij onderkent drie rollen die iedere data gedreven organisatie heden ten dage dient te hebben om succesvol te zijn.

De data-wrangler

Zonder de data-wrangler gebeurt er helemaal niets.

  • Alvorens de data kan worden geanalyseerd en toepasbaar kan worden gemaakt moet het uit de verschillende systemen gehaald worden. De data wrangler zorgt voor het identificeren, kwalificeren en toegankelijk maken van de data.

De data-scientist

De data-scientist begrijpt zowel de programmeerkant als de zakelijke kant.

  • Met behulp van formules en algoritmes zorgt een data scientist ervoor dat de juiste conclusies uit data getrokken kunnen worden. Daarvoor is het vaak noodzakelijk om verschillende (externe) bronnen met elkaar te verbinden. Een data scientist trekt vervolgens conclusies en levert inzichten die de business kunnen helpen.

De data-artist

De data-artist zorgt ervoor de data op een begrijpelijke manier wordt gepresenteerd.

  • De data wrangler zorgt dat data toepasbaar wordt en een data scientist trekt op basis daarvan de juiste conclusies. Een data artist is vervolgens in staat om deze informatie op een simpele en doeltreffende manier te presenteren.

Wat mij betreft een goed uitgangspunt en een mooie definiëring die vandaag de dag toegepast kan worden. Alle drie de rollen zullen nodig zijn om een organisatie ‘data gedreven’ te laten werken en het maximale te halen uit de data die binnen een organisatie aanwezig is.

Aan ieder individu de keus om een focus te bepalen, het zijn immers volwaardige rollen en je kunt niet overal ‘expert’ in zijn.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com